NITASHINIMINAN

NITASHINEUATSHENAN
NITASHINIMINAN

Ka ut 100% meshekut Uepishtikueiau-assit utshipanit ashini, mishue eshpitashkamikat ka uashkamunakak ka ishi-nishtuapata-kanit, eshi-nukutakanit 66% ashini ka minuat, eka shuka ka takuak nenua aluminium, phosphore mak ne silice ka ishinikateti.

E atshitashunashtet ashini Bloom shakaikan*:

 1. 1

  Ashini e uitakanit ka tipapekaikanit mak kauitakanit anite ne atusseun ka tutakanit ishpitenitakuan 893,5 millions nenua tonnes eshpitenitakuaki, tshipa ishpitenitakuan sheshakan e uitakanit 29,3%Fe.

 2. 2

  Sheshakan peikupipuna e tshitapatakanit ka papatshikaikanit ashini ishpitenitakuan 15 millions nenua tonnes eshi-uitakaniti, tshipa ishpitenitakuan ne atusseun nishunnuepipuna (20) ne ashini e uitakanit.

 3. 3

  Ka papatshikaikanit 66,2%Fe uet tshi ishi-katshitinakanit, ka ishpish kau utinakanit ne ashini uiesh ishpitenitakuan 82,4%, ka ut ashtakanit atusseuakan eshpitenitakuak 29,0%Fe.

 4. 4

  Ishpish ne atushkatet ume tshipa ishpitenitakuan sheshakan 46,6 $, Kanata-assi, papeiku ut tshitapatakanit ne tonne eshinikatet eshi-tipapekaikanit.

 5. 5

  Mekuat eshpitenitakuak (VAN) eshku eka tshishikashunanut netakassa 3 762 millions Kanata-shuniau mak 2 384 millions Kanata-shuniau katshi tshishikashunanut netakassa.

 6. 6

  Eshi-pitutepanit ute pitashue (TRI) eshku eka tshishikashunanut netakassa 42,4%, eku ne uin TRI katshi tshishikashunanut ishpitenitakuan 33,4%.

*Miam ka ishi-natu-tshissenitakanit tshetshi tshi tutakanikue atusseun ka unuipanitakanit upau-pishimu 2019.

Spacer
Spacer