TSHISSENITAMUN NASHT
EKA ESHKU KA TATSHINAKANIT

Ashini ka mishta-uitakanit eshpitashkamikat
anite Utsheku-utshit anutshish kau tshe pimipanit.

UAPATAMUKU NITATUSSEUNAN KA MISHTA-ITENITAKUAK »

NITASHINEUATSHENAN
NITASHINIMINAN

Nimunaimuatan atusseutshuap utipatshimun ka mishta-uenutishimakannit meshta-uitakannit anite Uepishtikueiau-assit mak Kanata-asshit. Uenutishiun ka mishta-itenitakuak, ka mishta-nanatuapatakanit tshekuan eka nita eshku ka natshinakanit, anitshenat ka taht anite Utsheku-utshit ka mishta-itenitahk shash kutunnuepipuna.

Anu a tshui tshessenitenau eshpitenitakuak nitashiniminan mak anitshenat atusseuakana ka tutah ?

UAPATAMUKU NENUA 7 KA MISHTA-ITENITAKUAKI TAPUEUNA »

Fiers de notre fer
Spacer
Spacer

MASHTEN KA UNUIPANITI TIPATSHIMUNA

Visit Champion Iron’s News page
to learn more about our activities and results.

UAPATAMUKU KASSINU TIPATSHIMUNA »