ESHINAKUAK ANITE NE ATUSSEU-KATSHITAPATAKANIT-MASHINAIKANUIANIT

AISHINAKUAKI ATUSSEUNA

TIPATSHIMUNA